Your Daily News

KHUAIZU LEH PURUNVAR

0 1,381

Thisen sâng, lungphu rang, kutke chikkheuh, cancer natna nei te tân, chanchin lawmawm a ni leh ta. Pawlhtûr a tam loh bâkah siam pawh a awl.

Pawimawh Te

Ûm, khawizu, purûnvâr

Khawizu kha ûm lian deuhvah emaw, chhîn nei ûmah emaw chhûngah thun rawh, I ûm hman zâtve tûr a ni ang. Purûnvar kha I khehfai anga, phel hnihah phel rawh. Chuan, khawizu chhûngah khan purûnvar I phel kha thun pawlh rawh.
A theih chuan purûnvar kha pawnah rei dah suh la, I phel thlâk vêleh thun hngâl zêl rawh. A rim a chhûah hmaa tih hi a țha ber.

Purûnvar kha khawizu in a chîm/phîm theih tâwk thlengin tih tûr a ni. A țantîrah chuan a lâng ang. A chhîn kha hnget taka I chhin hnuah vawt lutuk lo, lum lutuk lo hmunah dah rawh. Nithum danah vawikhat I chawk țhin ang. A rei chinah chuan purûrvar kha úm mawng lamah an tla thla ang. Chutia a mawnga an tlâk chuan, an rawn te zual ang. Purûrvar a mawnga an tlâk vek tawh chuan, in theih a ni ta.

Nikhatah vawithum zêlin, chawhmeh kanna fian khatin, in rawh. Chutianga regular taka I tih chuan, a țhatna chu I hre ngei ngei ang.

Helthcare Myanmar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!